Recept 6: Zprůhlednění financování politických stran

Politické strany disponují širokou škálou možností, jak si zajistit černé financování, na které ani kontrolní orgány ani občané nemají šanci přijít. I kdyby byly přijaty veškeré požadavky občanských iniciativ, neprůhledné financování politických stran by bylo nejen stále možné, ale i poměrně snadné. Chytrá pravidla se proto snaží docílit rozkrytí původu peněz přitékajících z různých směrů do stranických pokladen tak, aby „financování bokem“ bylo pro strany obtížné a rizikové.

Co by měla obsahovat chytrá pravidla o financování politických stran?  

Chytrá pravidla o financování politických stran by měla stanovit následující povinnosti:

 • Politické strany by mohly přijímat peněžní a jiné dary pouze od fyzických osob.
 • Peněžní dar od fyzické osoby by politická strana mohla přijmout, pouze pokud by byl převeden z bankovního účtu od finanční instituce se sídlem v zemi OECD.*
 • Peněžní dar od fyzické osoby by strana mohla přijmout, pouze pokud by byl připsán na transparentní účet strany zřízený u banky se sídlem v České republice.
 • Politická strana by nesměla vlastnit podíly v jakýchkoli společnostech (Podrobněji k tomuto tématu v následujícím v Receptu 7 – Zákaz podnikání politických stran přes jimi vlastněné firmy.
 • Politické strany by si mohly půjčovat peníze pouze u subjektů s bankovní licencí.
 • Politické strany by měly zveřejňovat výroční zprávy na internetu ve strojově čitelné podobě.

* OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je organizace sdružující 34 nejvyspělejších zemí světa. Zahrnuje země EU a některé další ekonomicky vyspělé země jako je USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Izrael, Jižní Koreu atd.


Aktuality

Dienstbier: Milion jako limit pro dar straně? Dal bych méně, Aktualne.cz, 31.5.2015, Mikuláš Klang, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/dienstbier-milion-jako-limit-pro-dar-strane-dal-bych-mene/r~dd87bc56ffd811e493f4002590604f2e/

Tíživá finanční situace ODS děsí věřitele, Ceskapozice.cz, 25/5/2015, Ondřej Koutník,http://ceskapozice.lidovky.cz/tiziva-financni-situace-ods-desi-veritele-fgv-/tema.aspx?c=A150522_112530_pozice-tema_houd

Jak radnice dotují politické strany? Podívejte se , Aktualne.cz, 15/5/2015, Marek Pokorný, Tomáš Kunc, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-dotuji-radnice-politicke-strany-podivejte-se/r~d1bd4b30fa3711e4ae1b002590604f2e/

Státní peníze na stranický institut? Pro všechny ano, jen pro Babišovo hnutí nic, Ihned.cz, 12/5/2015, Kateřina Surmanová, http://archiv.ihned.cz/c1-63996680-statni-penize-na-stranicky-institut-pro-vsechny-ano-jen-pro-babisovo-hnuti-nic

Miliony od chudé kadeřnice, vytunelované strany, pakly bankovek v igelitkách. Janečkovi protikorupčníci slibují, že to zlikvidují, experti se jen smějí, Parlamentnilisty.cz, 6/5/2015, Jiří Hroník, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Miliony-od-chude-kadernice-vytunelovane-strany-pakly-bankovek-v-igelitkach-Janeckovi-protikorupcnici-slibuji-ze-to-zlikviduji-experti-se-jen-smeji-373894

Zobrazit více aktualit.

 

Otázky a odpovědi o o financování politických stran

Nebudou navržená chytrá pravidla pro strany příliš svazující?

Ano, oproti současnému stavu by navržená řešení přinesla zpřísnění pravidel  transparentnosti financování politických stran. Takové zpřísnění je však nezbytně nutné, neboť současná pravidla jsou nedostatečná: například informace zveřejňované v dokumentech týkajících se hospodaření stran neumožňují identifikovat, které fyzické osoby strany sponzorují, a tudíž mají vliv na to, jak se strana a její představitelé rozhodují.

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o o financování politických stran?

Jak se financují politické strany?

Zdroje financování politických stran. Politické strany jsou financovány částečně z veřejných zdrojů (ze státního rozpočtu, tj. z daní občanů) a částečně ze soukromých zdrojů, tj. ze sponozroských darů občanů a firem.

Veřejné zdroje. V České republice existuje – podobně jako ve většině států – smíšený systém financování stran, který kombinuje státní i soukromé příjmy. V České republice představuje podíl veřejných zdrojů na financování politických stran v posledních letech 45–80 %.[i]

Soukromé zdroje. Dary tvoří pro české politické strany nemalou část příjmů, jejich podíl je ovšem napříč stranami velmi rozkolísaný, za minulé volební období 2006–2012 to bylo od pouhých 2 % (KSČM) po 44 % (TOP 09). Oficiální podíly příjmů stran získaných právě od právnických osob jsou objemově největší u ODS a ČSSD, podíl těchto darů na celkových příjmech ovšem není vysoký, kumulativní sumy za období 2006–2010 ukazují na nejvyšší 12 % podíl u TOP 09.[ii]

Kdo financuje politické strany a díky tomu má vliv na jejich rozhodování?

Kdo je skutečným vlastníkem firem, jež poskytly stranám peníze? Nevíme. Zákon nepožaduje zveřejnění údajů o totožnosti skutečných konečných vlastníků firem, jež strany sponzorují či jim půjčují peníze.

Příklad: „ Za neprůhlednými firmami Kastelis a Malepar, které [v roce (2011] poslaly Věcem veřejným dohromady přes šest miliónů korun, stojí brněnský advokát Daniel Musil. Obě firmy sídlí na stejné pražské adrese a obě mají vlastníky s akciemi na majitele, tedy vlastníky, které nelze z veřejných zdrojů vyhledat. Kastelis, a. s. daroval véčkům 3,5 miliónu korun. Firmu vlastní společnost Tribunus Plebis, a. s., jejímž jediným akcionářem je společnost LBE International Business and Marketing Advising sídlící v Panamě.“[iii]

„Za všemi společnostmi, od kterých Věci veřejné mají poskytnuté sponzorské dary, jsou jasné a dohledatelné fyzické osoby,“ reagoval na sobotní článek Práva ekonom VV Michal Babák. Dodal, že jejich sponzorem je advokát Musil. Jenže z internetových výpisů obchodního rejstříku vyplývá jen to, že Musil je ve firmě Tribunus Plebis členem představenstva, nikoli že je majitelem akcií. Babákova tvrzení tedy nelze ověřit z veřejně dostupných zdrojů. Podobné je to s firmou Malepar, s. r. o., která dala véčkům 2,68 miliónu. Podle výpisu z obchodního rejstříku patří od minulého ledna firmě Digital Investment, která má také akcie na majitele. Podle Babákova tvrzení ji ovládá přes firmu Vanero také zmíněný advokát Musil. Nejštědřejší dárce Věcí veřejných, firma Dennon Consulting, loni straně věnovala 6,4 miliónu korun. Firmu podle Babáka vlastnila společnost Radka Nováčka, jenž ale podle Babáka na konci loňského roku, tedy po obdarování véčkařů, firmu prodal Alexandru Kvajkovi z Izraele.“[iv]

Kdo půjčuje stranám peníze? Za rok 2012 zaznamenaly ztrátu ODS, TOP 09 i ČSSD. ODS 43 milionů, TOP 09 19,2 milionů a ČSSD 16 milionů.[v] Co se týče posledně uvedené ČSSD, ta vlastní společnost Cíl, a.s., která poskytla této straně v roce 2011 celkem 30 mil. Kč v podobě daru a zároveň jí půjčila jí 177 mil. Kč. [vi]

Kritika a analýza financování politických stran

Kritika GRECO*: V oblasti financování politických stran kritizovala Skupina států proti korupci v rámci Rady Evropy, jejíž je ČR členem (GRECO), Českou republiku za nedostatek kontroly a sledování způsobů financování politických stran, nízkou transparentnost prostředků vydaných na volební kampaně nebo za obtížnou přístupnost zpráv o financování politických stran pro občany.[vii]

Analýza Transparency International, Ekologického právního servisu a Sociologického ústavu AV ČR potvrzuje nastíněné problémy.[viii] Tato analýza poukazuje mimo jiné na:

 • absenci informací o hospodaření obchodních společností spolu/vlastněných stranami,
 • nedostatečnou podrobnost informací poskytovaných ve výročních zprávách, především informací o příjmech, výdajích, bezúplatných plněních, půjčkách, cash-flow politických stran,
 • nedostatečné informace o dárcích, především právnických osobách, a o struktuře jejich vlastníků (zda jsou spolu/vlastněné zahraničními subjekty či občany a o původu darů),
 • neexistenci centralizovaných elektronických informací o financování stran,
 • nekvalitně zpracované finanční zprávy, u nichž „nesedí“ základní údaje,
 • nezajištění skutečné nezávislosti auditorů,
 • absence obsahové kontroly a neřešení nepřesností ve finančních zprávách,
 • naprosto nedostatečnou kontrolu účetních závěrek a finančních zpráv z kampaní,
 • nedostatečný a nepružný sankční systém.

Děravý zákon o politických stranách … a co s tím?

Co stranám ukládá zákon? Zákon o politických stranách omezuje strany při nakládání s finančními prostředky jen velmi málo. Zakazuje přijmout dar od státu, státních firem a cizinců, včetně zahraničních firem. Dále vyžaduje předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně pro informaci výroční finanční zprávu. Její součástí je seznam dárců. Dárcem může být jak jednotlivý občan, tak právnická osoba. Neprávem poskytnutý dar musí strana vrátit nebo odvést do státního rozpočtu, jinak jí hrozí pokuta od finančního úřadu ve výši dvojnásobku hodnoty daru.[ix]

Co zákon neřeší aneb kde jsou „díry v zákoně“?

 • Zákon nezakazuje právnickým osobám poskytovat stranám dary: právnické osoby nevolí, neměly by proto ani mít právo dávat stranám peníze.
 • Chybí kontrola identity osob dárců: v současné době nikdo nekontroluje, zda dárce není fiktivní.
 • Dary (peníze) mohou být stranám dávány v hotovosti (peníze v igelitce): v takových případech nelze zjistit původ těchto peněz.
 • Chybí transparentní účet, kam by stranám mohly být zasílány příspěvky, dary či půjčky.
 • Chybí identifikace příjemců peněz ze stranické pokladny: není zřejmé, na co strana získané peníze používá.
 • Zákon nijak neřeší služby a plnění, které neprocházejí účetnictvím, poskytované ve prospěch dané strany třetí osobou.
 • Zákon nestanoví podmínky pro to, od koho si strana může půjčovat peněžní prostředky.
 • Zákon o politických stranách sice uvádí, že výroční finanční zpráva strany a hnutí je veřejná, nicméně jen za velmi omezujících podmínek: jediným způsobem, jak se s ní občané mohou seznámit, je, že do ní mohou nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii v knihovně Poslanecké sněmovny.
 • Chybí kontrola nezávislým úřadem: pouhá kontrola finanční zprávy je slabá a navíc kontrola výroční zprávy připravené stranami stejnými stranami v Poslanecké sněmovně znamená, že politici kontrolují sami sebe.

Návrhy občanských organizací a iniciativ na zpřísnění podmínek pro financování politických stran Občanský projekt Rekonstrukce státu požaduje přísnější požadavky zahrnující například (i) transparentní účty na veškeré účetnictví, (ii) veškeré finanční transakce nad 10.000 Kč pouze bezhotovostně, (iii) vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny, (iv) výroční a finanční zprávy v elektronické podobě online, (v) auditování stranických firem podle pravidel, která se týkají politických stran, (vi) samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň, (vii) povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele, (viii) rotace auditorů (maximálně 3 roky po sobě), (ix) kontrola stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dvěma nezávislými auditory, (x) efektivní sankce a osobní zodpovědnost za hospodaření strany.[x]

Stále chybí: zákaz financování politických stran firmami, možnost půjčovat si peníze pouze od bank, identifikace a zveřejnění příjemců peněz z transparentního účtu stran, strojová čitelnost zpráv o financování stran zveřejněných na internetu, pro strany zákaz vlastnit podíly ve firmách.


[i] Transparentní financování politických stran – jaké změny jsou potřeba? Radim Bureš, Magdaléna Klimešová, Veřejná správa, 21/2013, str. 19.

[ii] Transparentní financování politických stran – jaké změny jsou potřeba? Radim Bureš, Magdaléna Klimešová, Veřejná správa, 21/2013, str.  21; Waldová, E., Smith, M. L., Financování politických stran v České republice. Analýza výročních finančních zpráv politických stran se zastoupením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2006 – 2011, 2012.

[iii] Babák sponzorské dary VV vysvětloval, ale nevysvětlil, informační server Novinky.cz, 2. dubna 2012, http://www.novinky.cz/domaci/263565-babak-sponzorske-dary-vv-vysvetloval-ale-nevysvetlil.html

[iv] Babák sponzorské dary VV vysvětloval, ale nevysvětlil, informační server Novinky.cz, 2. dubna 2012, http://www.novinky.cz/domaci/263565-babak-sponzorske-dary-vv-vysvetloval-ale-nevysvetlil.html

[v] Výroční zprávy uvedených stran za příslušný rok.

[vi] Magdaléna Klimešová, Radim Bureš, Petr Bouda: Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace, ISBN: 978-80-7330-221-4 (Sociologický ústav AV ČR), 2012, str. 46.

[vii] GRECO: Hodnotící zpráva České republiky „Transparentnost financování politických stran“, Rada Evropy, 2011.

[viii] Magdaléna Klimešová, Radim Bureš, Petr Bouda: Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace, ISBN: 978-80-7330-221-4 (Sociologický ústav AV ČR), 2012.

[ix] §§ 18, 19 a 19 a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, v platném znění.

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...