Návod 4: Jak najít vlastníka kyperské firmy?

Potřebujete zjistit, kdo stojí za kyperskou společností, jež je společníkem či akcionářem české společnosti?[ii] V následujících krocích Vám poskytneme návod, jak získat informace z kyperského obchodního rejstříku ohledně společností tam registrovaných přímo z České republiky.

Krok 1 -  Jak zjistit, že jde o kyperskou společnost?

Bude-li se jednat o kyperskou obchodní společnost typu společnosti s ručením omezeným (SRO) či akciové společnosti (AS) bude za jménem společnosti dovětek "Limited" či jeho zkratka "Ltd." a před číslem, jež je součástí identifikačního čísla (dále jen "IČ") dané kyperské společnosti, se budou zpravidla objevovat písmena "HE".

Krok 2 – Jak zjistit/ověřit IČ kyperské společnosti?

Známe-li jméno kyperské společnosti, jejichž vlastníky (akcionáře) chceme zjistit, avšak neznáme-li její IČ, je třeba ve vyhledávači společností na webové stránce kyperského rejstříku (sekce Online Services > Organisation and Name Search / Study File), jejíž adresa je uvedena níže pod tímto odstavcem, zjistit

Adresa webové stránky obsahující vyhledávač společností kyperského rejstříku pro zjištění IČ kyperské společnosti:
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0&lang=EN

(Pozn.: Proč je IČ kyperské společnosti důležité? Kyperský rejstřík je veden primárně na základě identifikačních čísel společností. Pokud se název kyperské společnosti změní, bude obtížné danou společnost v kyperském rejstříku najít. Pokud například kyperská společnost změní svůj název, avšak změnu tohoto názvu zároveň nereflektuje v českém obchodním rejstříku (například v situaci, kdy je jediným akcionářem české společnosti a její název se objevuje v českém obchodním rejstříku na výpisu její dceřiné české společnosti), bude obtížné "podle starého názvu" dohledat v kyperském rejstříku danou společnost pod aktuálním názvem. Naproti tomu IČ kyperské společnosti se se změnou názvu společnosti nemění. Podle IČa bude proto možné danou kyperskou společnost dohledat vždy bez ohledu na to, zda žadatel zná aktuální či předchozí název této kyperské společnosti).

Krok 3 – Jaké informace/dokumenty je možné získat ohledně dané společnosti z kyperského rejstříku?

 • (i) Seznam osob, jež jsou statutárními orgány (jednatel/ředitel/člen představenstva atd.) – Certificate of Directors
 • (ii) Seznam majitelů společnosti (akcionářů) – Certificate of Shareholders
 • (iii) Potvrzení o registrovaném sídle – Certificate of Registered Office
 • (iv) Potvrzení o "dobré pověsti" (o bezdlužnosti/absenci insolvence) – Certificate of Good Standing
 • (v) Potvrzení o registraci společnosti – Certificate of Incorporation
 • (vi) Potvrzení o výši kapitálu společnosti – Certificate of Capital
 • (vii) Zakladatelská listina a stanovy – Memorandum and Articles of Association
 • (viii) Výroční zpráva – Annual Returns and Accounts

(Pozn.: Na rozdíl od českého obchodního rejstříku, kde je v současné době možné zjistit vlastníky (společníky) společností s ručením omezeným) a vlastníka (akcionáře) akciové společnosti, má-li akciová společnost pouze jednoho vlastníka (akcionáře), v kyperském obchodním rejstříku je možno u společností typu "Limited"/"Ltd." zjistit všechny aktuální (nikoliv však dřívější) vlastníky (společníky/akcionáře) dané společnosti.  (Naproti tomu v českém obchodním rejstříku není možné zjistit u akciové společnosti, které osoby jsou vlastníky (akcionáři), pokud daná česká akciová společnost má více než jednoho společníka).

Krok 4 – Jak požádat o výpis z kyperského rejstříku?

(A) Vyplnit formulář žádosti o výpis (dostupný na následující webové adrese)

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/2CFB3AF945574181C225731C0026BCE8/$file/CERT%20COP%20COMPANIES.pdf

 • (i) Sekce Applicant’s Name and Address (Jméno a adresa žadatele)
  • vyplnit políčka Name [jméno a příjmení*/název organizace], Address [adresa (ulice, č.p., město, PSČ, stát (Česká republika – Czech Republic)], Post Code [PSČ], Telephone No. [telefonní číslo (uvést telefonní číslo s předvolbou pro ČR 00420-], By Post [poštou (], Signature [podpis (podpis osoby)], Date [datum]
 • (ii) Sekce Description of Service (Popis služby)
 • viz dále Krok 5 

* Jméno a příjmení/název organizace musí odpovídat jménu a příjmení/názvu organizace, jež je majitelem účtu, ze kterého byl zaplacen správní poplatek za výpis (níže krok 6). Toto jméno a příjmení/název organizace musí být uvedené na potvrzení od banky o zaplacení správního poplatku za výpis.

(B) Sepsat žádost vlastními slovy (v emailu či dopisu)

Žádost by měla být sepsána v angličtině a obsahovat minimálně:

 • (i) jméno, příjmení a adresu žadatele
 • (ii) název a IČ kyperské společnosti
 • (iii) seznam žádaných dokumentů ohledně dané společnosti
 • (iv) uvedení jazyka, ve kterém mají být dokumenty zaslány (výběr: angličtina nebo event. řečtina)

Příklad žádosti (v angličtině) zde.

Krok 5 – Jak správně vypočíst výši poplatku za požadované dokumenty z kyperského rejstříku?

(i) Seznam správních poplatků za výpis

(A) Při žádosti podané z Kypru
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/726CA0E85175C04CC2256EE8003A18C2/$file/fees%20fcc%20eneuro%20new.pdf

(B) Při žádosti podané z České republiky, tj. mimo území Kypru
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/All/2B0ABC3E7755532CC225750B003AADDB/$file/fees%20fcc%20eneuro%20new%20abroad.pdf

(ii) Kalkulace částky k zaplacení

(A) – podle potřeby vyplnit , do políčka Service Fees uvést příslušnou částku (viz Krok 5)
Příklad – při žádosti podávané z České republiky, tj. mimo území Kypru, prostřednictvím formuláře (výše krok 4 (A)) kdy žadatel žádá dva dokumenty (tučně označené vyplňuje žadatel):

 • (vodorovně) políčko 3. Certificate of Directors and secretary – (svisle) Number of Copies > English: , (svisle) Service Fees: 40 EUR, (svisle) Total Amount: 40 EUR
 • (vodorovně) políčko 4. Certificate of Shareholders – (svisle) Number of Copies > English: , (svisle) Service Fees: 40 EUR, (svisle) Total Amount: 40 EUR
 • (vodorovně) poslední políčko v tabulce v sekci Description of Service TOTAL AMOUNT – (svisle) Total Amount: 80 EUR

(B) Při sepsání žádosti vlastními slovy z příslušného seznamu správních poplatků uvedeného buď v Kroku 5 (A) – při podávání žádosti z území Kypru či Kroku 5 (B) při podávání žádosti z České republiky, tj. mimo území Kypru, zvolte tyo dokumentu, který chcete získat a počet kusů daného dokumentu (seznam dokumnetů je uveden v Kroku 3). Poté vynásobte počet kusů daného typu dokumentu částkou uvedenou u daného typu dokumentu. Žádáte-li více typů dokumentů, sečtěte výsledné částky, abyste dostali celkouvou částku k zaplacení

Příklad – při žádosti podávané z České republiky, tj. mimo území Kypru, prostřednictvím vlastnoručně sepsané žádosti (výše krok 4 (B)) kdy žadatel žádá dva dokumenty:

 • Certificate of directors: 1 x 40 EUR = 40 EUR
 • Certificate of shareholders: 1 x 40 EUR = 40 EUR
 • Celková částka k zaplacení: 80 EUR

Krok 6 – Jak zaplatit správního poplatek za výpis(y) z kyperského rejstříku?

Vypočtenou částku za dokumenty žádané z kyperského rejstříku je nutné zaslat banovním převodem Ústřední kyperské bance (Central Bank of Cyprus) na účet ve prospěch registrátora informací v kyperském obchodním rejstříku (Registrar of Companies & Official Receiver) – SWIFT kód: CBCYCY2NACC, č.účtu: CY 16001 00001 000000000 6001010

Příkaz k zaplacení/potvrzení o zaplacení by měl obsahovat minimálně následující údaje:

 • (i) Jméno, příjmení a adresa osoby plátce (shodné se jménem, příjmením a adresou osoby podávající žádost o výpis)
 • (ii) celková částka v EUR (vypočtená výše v rámci Kroku 5)
 • (iii) SWIFT kód: CBCYCY2NACC
 • (iv) , č.účtu: CY 16001 00001 000000000 6001010
 • (v) příjemce: Registrar of Companies & Official Receiver
 • (vi) zpráva pro příjemce: seznam kyperských společností, ohledně kterých je žádán výpis či výpisy a žádáných seznam dokumentů (Příklad: společnost XY, certificate of directors and secretary (40 EUR) +  certificate of shareholders (40 EUR), TOTAL: 80 EUR))
 • (x) není-li na příkazu k zaplacení viditelně vyznačeno (např. razítkem banky nebo jiným způsobem), že příslušná částka byla odepsána z účtu žadatele je nutné přiložit navíc potvrzení o odeslání příslušné částky

Krok 7 – Jak a kam podání zaslat?

Vyplněnou (a naskenovanou) žádost (krok 4)  a kopii potvrzení o zaplacení správního poplatku (krok 5) zašlete e mailem na: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy nebo eterion@drcor.mcit.gov.cy nebo ipapadopoulou@drcor.mcit.gov.cy

Krok 8 – Vyřízení žádosti a přijetí kyperského výpisu zaslaného na Vaši adresu

Vyřízení žádosti trvá cca 3 – 4 týdny od okamžiku, kdy Vaše žádost na kyperský rejstřík dorazí. Výpisy Vám budou zaslány z Kypru poštou "obyčejně" přímo do Vaší stránky.

V případě, že cca po 5 týdnech požadované výpisy nedorazí, je nutno zjistit (na emailových adresách uvedených výše v Kroku 6) zda (i) Vaše žádost byla kyperským rejstříkem vyřízena a odeslána a problém je na straně poštovního přepravce) či (ii) zda je problém s vyřízením Vaší žádosti na kyperském obchodním rejstříku.

Kontakty ma kyperský obchodní rejstřík, včetně telefonních čísel, na jednotlivé sekce rejstříku je dostupný na následující webové adrese:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/contactus_en/contactus_en?OpenDocument

Adresa kyperského obchodního rejstříku:
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Corner Makarios Avenue & Karpenisiou
“XENIOS” Building, 1427 Nicosia, Cyprus

(Pozn.: V řadě případů se může stát, že z výpisu o vlastnících (akcionářích) dané kyperské společnosti, konkrétně z "Potvrzení o akcionářích" (Certificate of Shareholders) zjistíte, že akcionářem kyperské společnosti je jiná společnost. V takovém případě, budete-li chtít pátrat po skutečném konečném vlastníkovi (akcionáři), nezbyde Vám nic jiného než zjistit, kdo je "vlastníkem vlastníka" ("akcionářem/akcionáře"), tzn. zjistit, kdo je vlastníkem (akcionářem) společnosti, jež je na výpisu, jež jste získaly uvedena jako vlastník (akcionář) společnosti, jejíž výpis jste získali: bude-li tímto vlastníkem (akcionářem) jiná kyperská společnost, bude nutné celý výše popsaný proces opakovat vzhledem k této společnosti; bude-li vlastníkem (akcionářem) společnost z jiného státu, bude nutné hledat vlastníka (akcionáře) v příslušném rejstříku daného státu.)

UPOZORNĚNÍ: Uvedené údaje a postupy jsou platné ke konci října 2013.

Podrobné a event. aktualizované informace:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/company_charges_en/company_charges_en?OpenDocument)

Krok 9: Ověření dalších nezbytných skutečností

Pokud se u firmy získávající veřejné prostředky podařilo nalézt konečného vlastníka, jenž je fyzickou osobou, pak je nutné prověřit další informace o tomto vlastníkovi či vlastnících, podle bodu (i) třetího kroku uvedeného v Návodu 2.

Pokud se u firmy získávající veřejné prostředky nepodařilo nalézt konečného vlastníka, jenž je fyzickou osobou, pak je vhodné pokusit se ještě o prověření dalších dalších indicií, jež mohou naznačovat možnou problematičnost při čerpání veřejných prostředků, a to podle bodu (ii) třetího kroku uvedeného v Návodu 2.

Krok 10: Kam zaslat zjištěné informace?

Pokud se vám postupem podle předchozích návodů a kroků 1 – 8 tohoto návodu podařilo shromáždit a přehledně utřídit jednotlivé údaje o vlastnících či vlastnické struktuře obchodní společnosti (firmy), která získává veřejné prostředky, nabízí se několik možností, co se získanými informacemi dále učinit.

Za prvé můžete zaslat zjištěné informace na emailovou adresu vlastnici@korupcejakoparazit.cz

Vedle toho můžete zaslat zjištěné informace orgánům činným v trestním řízení, například Policii ČR, a podat podnět, zda nedošlo k trestnému činu či správnímu deliktu.

Poznámka: Jak hledat vlastníky firem z jiných zahraničních zemí?

Jak hledat v holandském (nizozemském) rejstříku je vysvětleno v Návodu 3 – Jak hledat v holandském rejstříku [http://www.korupcejakoparazit.cz/clanek/navod-3-jak-najit-vlastnika-holandske-firmy/].

Jak hledat vlastníky firem (společností) registrovaných v obchodním rejstříku jiných zahraničních zemí než Kypru či Nizozemí, lze nalézt na internetové stránce www.businessregister.org, kde jsou postupy, jak hledat informace v obchodním rejstříku dané země, ze které nalezená zahraniční firma pochází. Tyto postupy jsou v některých případech v angličtině, u řady zemí však pouze v jazyku dané 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...