Recept 4: Prohlášení o majetku a bezkorupčnosti kandidátů

V současné době existují dva základní prostředky, kterými se zákony snaží zajistit morální integritu zvolených zástupců – zákon o střetu zájmů a slib zvolených zástupců. Ani jeden z těchto dvou prostředků však nefunguje: zákon o střetu zájmů žádnou účinnou kontrolu politiků občany neumožňuje. Slib, který dávají zvolení politici, tj. že budou dodržovat Ústavu a zákony a jednat v zájmu všech, nemá žádnou přidanou hodnotu. Slibují totiž něco, co musí dodržovat tak jako tak, stejně jako všichni ostatní občané.

Jestliže je na jednu stranu zpřísnění zákona o střetu zájmů bezpochyby krok správným směrem, zákon nikdy nevytvoří u politika motivaci odkrýt veškerý svůj majetek. Tuto motivaci se proto snaží vytvořit dobrovolné, ale závazné prohlášení kandidátů na veřejnou funkci.

Jak by mohlo vypadat prohlášení o majetku a bezkorupčnosti kandidátů na veřejnou funkci založené na chytrých pravidlech?

Závazné prohlášení o majetku a bezkorupčnosti by mělo minimálně obsahovat:

 • prohlášení o veškerém majetku nabytém před podáním kandidatury („fotka majetkového stavu“) a jeho doložení příslušnými dokumenty,*
 • závazek, že se kandidát v případě zvolení nebude během výkonu funkce nelegálně obohacovat,
 • závazek, že v případě zvolení v okamžiku skončení výkonu veřejné funkce učiní a zveřejní opětovné prohlášení o majetku jako před podáním kandidatury,
 • závazek, že v případě, že se stav jeho majetku k okamžiku skončení výkonu veřejné funkce zvýší, doloží, že k tomuto zvýšení došlo pouze na základě průkazných a legálních příjmů (nedoloženého majetku se volený zástupce předem dobrovolně vzdává ve prospěch státu).

* Kandidáti by měli povinnost učinit prohlášení o veškerém majetku a nabytí toho majetku doložit. Nicméně pokud by část majetku doložit nemohli, měli by mít možnost vysvětlit proč. V praktickém životě se může stát, že člověk občas některé „papíry“ ztratí. Jelikož ta část majetku, kterou kandidát nebude mít podloženou doklady, bude působit jako handicap v předvolebním boji, lze předpokládat, že objem majetku, jež kandidát odhalí, ale nebude schopen podložit doklady, bude minimální.

Závazné prohlášení o bezkorupčnosti by mělo minimálně obsahovat:

 • závazek, že se nebude dopouštět konkrétně popsaných nekalých jednání, jako je například používání šifrované či anonymní komunikace, nebo že nebude zneužívat či využívat osoby blízké v souvislosti s výkonem své funkce,
 • závazek, že bude zveřejňovat informace o tom, že se nekalých jednání popsaných například v předchozím bodě dopustil jiný politik,
 • závazek, že se bude chovat zcela transparentně, například že si bude vést veřejný diář, kam bude zapisovat veškeré své schůzky a jinou komunikaci týkající se výkonu své funkce.

Navíc by mělo být připojeno závazné prohlášení o vykonatelnosti obsahující:

 • prohlášení kandidáta, že veškeré závazky zde učiněné považuje za závazky s právními účinky, které jsou vůči němu právně vymahatelné,
 • prohlášení kandidáta, že požaduje, aby porušení jakéhokoli z výše uvedených závazků bylo vykonatelné místně příslušným soudem se sídlem v obvodu, ve kterém byl kandidát zvolen, a to na návrh kteréhokoli občana z daného volebního obvodu, kterého kandidát zastupuje.

Jak by si voliči mohli před volbami učinit obrázek o kandidátech na základě závazného prohlášení o majetku a bezkorupčnosti?

 • Je třeba, aby existoval určitý standardní formát prohlášení o majetku a bezkorupčnosti. Účinné srovnání politických kandidátů, jež by bylo srozumitelné pro voliče, vyžaduje  „společný jmenovatel“, aby bylo zřejmé, jak moc je ten který kandidát ochoten se veřejnosti „majetkově odhalit“.
 • Prohlášení o majetku a bezkorupčnosti by mělo být velmi podrobné. Povinnosti odkrýt majetek a závazky bezkorupčního chování by měly být co nejdetailnější, aby se z nich politici po zvolení nemohli lidově řečeno vykroutit.
 • Kandidát může podepsat prohlášení o majetku a bezkorupčnosti celé nebo jen jeho část. Kandidáti, kteří by podepsali prohlášení o majetku a bezkorupčnosti jen částečně, by byli v nevýhodě oproti těm, kteří by ho podepsali celé.
 • Kandidát může prohlášení o majetku a bezkorupčnosti podepsat a hned také doložit nabytí veškerého svého majetku. Kandidát, který by prohlášení o majetku a bezkorupčnosti podepsal a hned doložil, by byl ve výhodě oproti kandidátům, kteří toto prohlášení nepodepsali nebo podepsali, ale nedoložili.
 • Podepsaná anebo rovnou doložená prohlášení o majetku a bezkorupčnosti by občanské iniciativy mohly převádět do elektronické podoby tak, aby tato prohlášení mohla být zveřejněna na internetu.
 • Prostřednictvím jednoduché webové aplikace by tyto iniciativy mohly sledovat a hodnotit, jak kvalitně jednotliví kandidáti prohlášení o majetku a bezkorupčnosti vyplnili a/nebo rovnou doložili.
 • Toto hodnocení by bylo zveřejněno na internetu a občané by díky tomu mohli porovnávat před volbami jednotlivé kandidáty a učinit si na základě toho o nich obrázek.
 • Po volbách by občanské iniciativy mohly dále monitorovat, zda se zvolení kandidáti, kteří prohlášení o majetku a bezkorupčnosti podepsali, neproviňují proti závazkům, které v tomto prohlášení učinili. 

Aktuality

Zázračné zbohatnutí obyčejného poslance, tyden.cz, 29/6/2015, Tomáš Menschik,http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zazracne-zbohatnuti-obycejneho-poslance_347561.html#.VZPy9Lcw_GJ

Hradní tajemství se hroutí: Mynář jako kancléř dostal prémie 1,6 milionu korun, lidovky.cz, 24/6/2015, Hana Mazancová, http://www.lidovky.cz/mynar-dva-roky-ve-funkci-hradniho-kanclere-na-premiich-ziskal-pres-milion-a-pul-1yl-/zpravy-domov.aspx?c=A150623_155357_ln_domov_hm

Mynářovy kličky kvůli přiznání: od ‚nevím proč‘ přes není komu‘ až k ‚leží v šuplíku‘, lidovky.cz, 23/6/2015, Radek Kedroň, http://www.lidovky.cz/mynarovy-klicky-kvuli-majetkovemu-priznani-f3f-/zpravy-domov.aspx?c=A150623_184401_ln_domov_rak

Nehoráznost hradního kancléře, respekt.cz, 23/6/2015, Jana Klímová,http://respekt.ihned.cz/komentar/c1-64212180-nehoraznost-hradniho-kanclere

Mynář odevzdal majetkové přiznání za rok 2013. Chlapci si z nás dělají pr…, řekl Gazdík, lidovky.cz, 23/6/2015, ČTK, HM,  http://www.lidovky.cz/mynar-odevzdal-majetkove-priznani-za-rok-2013-chlapci-si-z-nas-delaji-pr-rekl-gazdik-g1z-/zpravy-domov.aspx?c=A150623_111601_ln_domov_ELE

Zobrazit více aktualit

Otázky a odpovědi o prohlášeních o majetku a bezkorupčnosti kandidátů na veřejnou funkci

Co když kandidáti na veřejnou funkci – budoucí politici – nebudou chtít navrhované prohlášení o majetku a bezkorupčnosti před volbami podepsat?

Jestliže v posledních sněmovních volbách podepsalo 1 517 kandidátů z 6 000 závazek k prosazování konkrétních zákonů navržených Rekonstrukcí státu, lze předpokládat, že by stejně aktivně přistoupili k prohlášení o majetku a bezkorupčnosti, ve kterém se po nich předběžný závazek k přijetí žádného konkrétního zákona nepožaduje. Krom toho jak zavedené, tak nové strany, stejně jako jednotliví nezávislí kandidáti by mohli mít značnou motivaci prohlášení o majetku a bezkorupčnosti podepsat, aby získali u voličů výhodu oproti ostatním stranám.

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o prohlášeních o majetku a bezkorupčnosti kandidátů na veřejnou funkci?

První majetková přiznání politiků

Jaký majetek přiznali ministři Rusnokovy vlády? „Redakce Aktuálně.cz oslovila všechny členy úřednické vlády Jiřího Rusnoka s žádostí o aktuální majetkové přiznání.“[ii]

Existující prostředky proti sebeobohacování politiků – zákon o střetu zájmů a slib zvoleného zástupce

Co požaduje zákon o střetu zájmů od politiků a veřejných funkcionářů?

Podrobněji v níže v Receptu 1 – Snižování korupčních příležitostí

Co dnes slibují politici při zvolení či nástupu do funkce?

 • Slib poslanců a senátorů při zvolení. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“[iii]
 • Slib prezidenta republiky při nástupu do funkce. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“[iv]
 • Slib zastupitelů při zvolení. „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu [hlavního města Prahy]/[kraje]/[města]/[obce] a jeho (jejích) občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“[v]

Jak (ne)funguje zákon o střetu zájmů a slib poslanců, kde je díra v zákoně?

Současný zákon o střetu zájmů nefunguje. Zákon o střetu zájmů porušilo 122 z celkem 483 veřejných činitelů, které prověřovalo občanské sdružení Oživení. Jedním z nejčastějších porušení zákona o střetu zájmů přitom bylo právě neuvedení vlastnictví obchodního podílu v určité společnosti.[vi]

Současný slib je k ničemu. Slibem, že budou dodržovat Ústavu, zákony a budou věrni ČR, se zvolení zástupci nezavazují k ničemu navíc, než k čemu jsou stejně povinni všichni občané. Slib je jen proklamativní. Za porušení slibu navíc nehrozí jakákoli sankce.

Kauza nepřiznaného majetkového podílu ve společnosti Comoros bývalého ministra kultury Jiřího Bessera (TOP 09). „Ministr kultury Jiří Besser přiznal, že do majetkového přiznání nezapsal účast v americké společnosti Comoros Group, která vlastní luxusní byt v golfovém ráji na Floridě za 4,3 milionu korun. Nevysvětlil tak, proč údaje do jednoho z klíčových protikorupčních dokumentů nezapsal. A na konci brífinku nepovolil novinářům žádné otázky. Případ Besserovy účasti ve společnosti Comoros Group otevřel internetový deník Insider. Vyšlo také najevo, že Besserovým společníkem ve firmě je Pavel Hrách – člověk, který byl před měsícem odsouzen za korupci. Hrách uplácel manažerku České konsolidační agentury Radku Kafkovou, pražský městský soud mu za to uložil dvouletý podmíněný trest a pokutu 600 tisíc korun. Poté, co se případem začala zabývat média, potvrdil Hrách deníku Právo informaci, že Besser mu chtěl svým členstvím ve firmě pouze dopomoci k formálnímu získání domu na Floridě a fungoval jako ručitel. Pak také ale do vily na Floridu Besser jezdil na dovolenou, připustil Hrách s tím, že tam mohl být zhruba jedenkrát dvakrát ročně.“[vii]

Co říkají odborné studie a osobnosti o chování politiků?

Moc vede k morální zaslepenosti. „Psychologové Lammers (Tillburg, Nizozemí) a Galinsky (Chicago, USA) vyzvali účastníky výzkumu, aby si v duchu vybavili okamžik, kdy se cítili silnými a mocnými. Pak skupiny těchto lidí, kteří se vnitřně nabudili do stavu, kdy oplývali mocí, vyzvali, aby o samotě házeli kostkami, přičemž skóre (na desetistěnné, takzvané procentní kostce) se mohlo pohybovat mezi jedničkou a stovkou. Probandi předem věděli, že čím vyšší hodnoty naházejí, tím větší dostanou na závěr odměnu. Ač měl být průměr naházených čísel kolem padesátky, vzorky „mocí opojených“ hráčů udávaly výsledky kolem sedmdesátky! Evidentně švindlovali více než ti, kteří se do toho stavu nenavodili.[viii]

Vliv chování politiků na demokracii a ekonomický růst. Nová studie amerického ekonoma Rogera Myersona, nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2009, argumentuje, že klíčem k úspěšnému rozvoji demokracie a ekonomiky je dostatečný počet politických představitelů, kteří se mohou chlubit odpovědným hospodařením s veřejnými prostředky a zajišťováním veřejných služeb, nikoli jen rozdělováním trafik pro své spolustraníky. Efektivní politická soutěž se může odehrávat pouze tam, kde mohou voliči ve volbách vybírat z dostatečného množství kandidátů, kteří se osvědčili ve spravování veřejných záležitostí. Pokud vládnoucí politici nemají strach, že v důsledku korupčních afér nebudou příště zvoleni, a tudíž odstraněni od kontroly ekonomických zdrojů dané země, zvyšuje to motivaci vládnoucí elity ke korupci a vlastnímu sebeobohacování.

Delší koncentrace zdrojů bohatství v rukou jedné skupiny zkorumpovaných politiků – umožněné občanskou pasivitou – znemožňuje distribuci bohatství širším skupinám občanů mimo vládnoucí elitu, což má negativní dopady na růst ekonomiky. Je až pozoruhodné, do jaké míry Myersonova analýza vystihuje situaci v České republice na konci téměř osmileté vlády pravicových stran v první a druhé dekádě 21. století doprovázené mnoha korupčními aférami, silnou deziluzí voličů a nízkým ekonomickým růstem.[ix]

Jaké by mělo být chování politiků podle známých osobností? Řada známých osobností se v odpovědi na otázku, co by měli politici dělat především, shoduje, že by neměli „lhát a krást“.[x]


[ii] Jaký majetek přiznali ministři Rusnokovy vlády, informační server aktuálně.cz, 11. července 2013, http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/07/11/jaky-majetek-priznali-ministri-rusnokovy-vlady/

[iii] Čl. 23, odst. 3 Ústavy.

[iv] Čl. 59, odst. 2 Ústavy.

[v] § 50, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha, v platném znění; § 33, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění; § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vplatném znění.

[vii] Kauza Besser: Ministr se omluvil, otazníky však zůstávají. Kauzu řeší Nečas i Gazdík, informační server iHNED.cz, 5. prosince 2011, http://zpravy.ihned.cz/c1-53980070-kauza-besser-ministr-se-omluvil-otazniky-vsak-zustavaji-kauzu-resi-necas-i-gazdik

[viii] Je korupce v biologické povaze člověka? Martin Rychlík, informační server Česká pozice. cz, 5. února 2012, http://www.ceskapozice.cz/magazin/scitech/je-korupce-v-biologicke-povaze-cloveka

[ix] Roger Myerson, Democratic Decentralization and Economic Development, February 2013 http://home.uchicago.edu/~rmyerson/research/decent.pdf

[x] Co má dělat příští vláda? Nelhat a nekrást, míní osobnosti, Michaela Svobodová, informační server iDNES, 25. října 2013, http://zpravy.idnes.cz/anketa-dvaceti-osobnosti-o-prioritach-budouci-vlady-f9d-/domaci.aspx?c=A131024_205751_domaci_vez

 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...